Овен Телец Близнаци Рак Лъв Дева Везни Скорпион Стрелец Козирог Водолей Риби

temperament

Астрологията си е осигурила признанието на психологията, защото тя обобщава всич­ки психологически знания от древността. К. Юнг
В астрологията, както и в психологията, съществуват 4 типа човеш­ки темперамент - холеричен, сангвиничен, флегматичен и мелан­холичен, свързани с четирите стихии. При това главни носители на функ­циите и качествата на човека са планетите,

които, намирайки се в знаците на Зодиака, са свързани с определени стихии и формират тези качества. От тези планети се формират и спецификата на отделните стихии и съот­ветно темпераментът на човека.Към всеки от 12-те знака на Зодиака има 4 типа на управление, които формират 48 различни темперамента. Всъщност практически не същест­вуват абсолютно чисти типове темперамент, т. е. те са неизмеримо повече.И така, основните фактори за формиране на темперамента на човека според астрологията са следните:
слънчев знак - т. е. Слънцето се намира в определен знак от Зодиа­ка (например човек Овен - Слънцето е в Овена); » отделеност на планетата, свързана с нейното присъствие в своя или в родствена стихия (Огън - Въздух - Вода - Земя). Към стихията на Огъня се отнасят планетите Слънце, Марс и Юпитер, към стихията на Земята - Венера, Сатурн, Прозериина, към стихията на Въздуха - Меркурий, Уран, Хирон и към стихията на Водата - Луна, Нептун, Плутон;» аспектираност на планетата, което означава взаимодействие на планетите в космограмата на човека чрез определени ъглови съот­ношения. За позитивни, хармонични аспекти се приемат 120, 150, 60 и 30°, а за напрегнати ъгли 180, 135, 90 и 45°. Например холеричният темперамент на Овена се образува, когато Слън­цето се намира в Овен, а Юпитер и Марс - в огнените знаци, и са достатъч­но аспектирани; сангвиничният темперамент на същия знак възниква, когато Слънцето се намира в Овена, а Луната и по-голямата част от планетите - във въздушните знаци (Водолей, Близнаци и Везни) и са аспектирани.
Сега да преминем към характеристика на темпераментите според ти­повете стихии.

Зодиака-

                                          Тип темперамент

лен знак

        холеричен

           сангвиничен

            флегматичен

             меланхоличен

1

          2

           3

            4

            5

                                                             Огнени типове темперамент

Овен

оптимизъм, смелост, велико­душие, откровеност, целеуст-ременост

почтеност, комуникативност, организаторски и дипломати­чески способности (С. Дяги-лев)

мрачност, деспотизъм, неу­равновесеност, бунтарство, умение да се въздейства на другите, творчески потенциал (С. Разин, Й. С. Бах)

практичност, немногослов-ност, нервност, сантиментал­ност, отчужденост (Рафаел, X. Андерсен, Н. Гогол)

 

скандалност, простащина, екс­тремизъм, жестокост

важничене, надменност, са-мохвалство

садизъм, жестокост, интриган­тство

упорство, тъпота, сексуални комплекси

Лъв

благородство, изящество, ес­тетичност, стремеж към висо­ки идеали, жертвоготовност, жизнерадостност, импулсив-ност

самовлюбеност, важничене, тиранство, славолюбие, ма­ния за величие

творчество, любвеобилност, склонност към риск, увере­ност

авантюризъм

критичност, взискателност, артистичност, обаяние, чар, упорство, сериозност

пораженчество, загриженост, недоволство, хленчене, фана­тизъм

способност за въздействие върху другите, склонност към магии

грубост, деспотизъм, склон­ност към погром, създаване на хаос, отричане на всичко

Стрелец

активност, пробивност, пожер­твователност, ориентация в со­циалния живот, разностран-ност на интересите, авторитар-ност, синтетично мислене, мно-гоплановост на способностите

грубост, хитрост, агресивност, алчност, безцеремонност, ка-риеризъм

новаторство, движение, из­менчивост, склонност към ар­хеологията, геологията, миси-онерството, увереност в собс­твената правота

буйстване, гуляйджийство, вле­чение към алкохола, двойстве­ност в поведението, авторитар-ност, опърничавост

прагматизъм, умение за пости­гане на набелязаното, склон­ност към научни занимания, активност

хитрост, безсъвестност, авто-ритарност, лъжливост

идеализъм, чувственост, рели-гиозност, поетичност

склонност към сплетни и слу­хове, склонност към извърш­ване на "дребни пакости"

1

                               2 

         3

       4

             5

                                                          Земни типове темперамент

Телец

честност, независимост, им-пулсивност, подвижност, прак-тичност, способност за научни занимания

наглост, жажда за притежа­ние, ревност, раздразнител­ност, скъперничество

нежност, чувствителност, с чувство за хумор, общител­ност, способности за бизнес и маркетинг

капризност, сметкаджийство, кокетство, лакомия, желание за живот на чужда сметка

нежност, работоспособност, немногословие, трудолюбие

меркантилност, слаба подат­ливост на обучение, скъпер­ничество, ригидност, зависи­мост от страсти и влечения

целеустременост, умение за довеждане на работата док­рай, склонност към водачест­во и революционни преобра­зувания (0. Робеспиер)

Дева

общителност, деловитост, ин­формираност, новаторство, способности за научни зани­мания и журналистика, добри екскурзоводи и писатели

досаден, дребнавост, хитрост, нагаждачество

склонност към философия, самостоятелност, жертвого­товност, с развито чувство за дълг, способност за админис­тративна работа, привърза­ност към семейството

пресметливост, кариеризъм, раболепие, подлизурство, придирчивост, дребнавост

практичност, старателност, со­лидност, точност, търпимост (Т. Кампанела)

педантизъм, алчност, зубра-чество, буквоедство

привлекателност, обаяние, способности за изкуство, би­жутерия, актьорство, естети­зъм, развито чувство за прек­расното

сладникавост, игривост, кокет­ство, подозрителност, мърмор-ко, студенина в поведението, пресметливост, развратност

Козирог

смелост, активност, страст-ност, жертвоготовност, твър­дост (Дж. Лондон)

наглост, затвореност, деспо-тичност, непримиримост, жес­токост (Чингиз хан, Мао Дзе

Дун)

новаторство, склонност към изобретателство и научна дей­ност, общителност, късмет, це-леустременост (А. Швайцер)

коварство, пресметливост, меркантилизъм

целеустременост, немногос­ловие, трезвост, с развита па­мет, последователност, спо­собност за научна работа

отмъстителност, нахалство, неудовлетвореност, необщи-телност, безмилостност, песи­мизъм

идеализъм, чувствителност съчетана с практичност, раз­вита интуиция (Нострадамус)

песимизъм, похотливост, раз-вратеност, робуване на инс­тинктите, неудовлетвореност

1

        2

           3

       4

             5

                                                              Водни типове темперамент

Рак

алтруизъм, авторитетност, об­щителност, активност, склон­ност към педагогическа и но­ваторска дейност (К. Ушински), емоционалност, патриотизъм, образованост

надутост, фалшивост, неестес-твеност, користолюбие

емоционалност, способност за подвиг, контактност, склонност към журналистика, писателс­ка дейност, пътешествия (Ъ. Хе-мингуей, Н. Миклухо-Маклай)

неуправляемост, разпусна­тост, истеричност, хитрост, наглост и едновременно сра-межливост, страхливост

взискателност, акуратност, развита памет, склонност към философия, наука и техника, самостоятелност

злопаметност, отмъстител-ност, мрачност, лицемерие

романтизъм, съзерцателност (К. Писаро, П. Коро, Е. Дега), чувствителност, самопожерт-вувателност

хитрост, плачливост, каприз­ност, лоши навици (натрапчи­вост)

Скорпион

честност, порядъчност, сдър­жаност, склонност към риск, взискателност, практичност, активност, добросъвестност (Й. Кронщадски)

скъперничество, пресметли­вост, грубост

непредсказуемост на поведе­нието, на постъпките, развито чувство за собствено достойн­ство, идеализъм

анархизъм, тотално отрица­ние, високомерие, светотатс­тво

творчески способности, само-пожертвувателност, магнети­зъм

склонност да се натрапва, да досажда, сексуална маниа-калност, садизъм, проститу­ция по убеждение

способност за подвиг, стре­меж към високи цели, лидер­ски качества, развито чувство за справедливост

биоенергетичен вампири-зъм, безмилостност, екстреми­зъм, престъпни наклонности, склонност към черна магия

Риби

оптимизъм, честолюбие, ли­дерство, способност за адми­нистративна, религиозна и пе­дагогическа дейност, обаятел-ност, приспособимост, хумани­зъм, идеализъм, стеснителност, гостоприемство, надеждност

силно развито чувство за соб­ственост, скъперничество, ко­ристолюбие, стремеж към тру­пане на богатства, склонност да надзирава, подлизурство (А. Жданов, В. Молотов)

общителност, свързана с ум и интуиция, математически, изс­ледователски и актьорски спо­собности, приспособимост 

интригантство, склонност към шантажиране, доносничество, клюкарстване

изтънченост, развито чувство за прекрасното, обаяние, веж­ливост, хармоничност, добра интуиция, жертвоготовност

сладникавост, маниерничене, разглезеност, капризност, лю­бов към материалните блага, небрежност

чувственост, мечтателност, немногословие, склонност към мистицизъм, аскетизъм, висш идеализъм, творчество (М. Врубел, Н. Римски-Корса-ков)

клюкарстване, интригантство, измамничество, отмъстител-ност

1

          2

            3

           4

             5

                                                                 Въздушни типове темперамент

Близнаци

общителност, лека закачли-вост, контактност, жизнелю-бие, веселост, войнственост, авторитарност, способност за военна работа (Ал. Невски)

самохвалство,лъжливост,пер-чене, хитрост, кариеризъм

подвижност, изменчивост, добра адаптация, акуратност, способност да приемане и предаване на информация

лекомислие, инфантилност, непридирчивост във връзки­те, подражателство, критикар-ство, бъбривост, плагиатство

спокойствие, уравновесеност, способност за абстрахиране, за концентрация, за изслед­вания, новаторство, наблюда­телност (Д. Максуел, К. Тими-рязев)

дребнавост, алчност за пари и имоти, скъперничество

нервност, чувствителност, склонност към психология, мистицизъм, окултни науки, развита интуиция, импулсив-ност, впечатлителност, поетич­ност, романтизъм, творчество

депресивност, влечение към ал­кохола и наркотиците, инфан­тилност, несамостоятелност

Везни

избухливост, страстност, раз­вито чувство за справедли­вост, принципност, честност, откровеност, склонност към политическа и военна работа (Д. Айзенхауер, X. Нелсън, М. Лермонтов, М.Тачър)

истеричност, неувереност в себе си, конфликтност, драма-тичност (С. Есенин, Павел 1)

естетизъм, уравновесеност, хармоничност, търпимост, изискан вкус, способности за изкуство (Ф. Буше, К. Сен-Санс)

лицемерие, неестественост, кокетство, маниерност, фал­шивост, еснафщина

строгост, сдържаност, развито чувство за мярка, критичност, взискателност към себе си, справедливост към другите, склонност към наука и лите­ратурни способности (Ив. Бу-нин, Фр. Ницше, А. Целзий)

консерватизъм, ограниченост, превзетост, непристъпност, твърдоглавие, фанатизъм

дипломатичност, добра ори­ентация, контактност, свръх­чувствителност, способности за работа като психолог, екст­расенс, лечител, в изкуствата и науката

мошеничество, шарлатанство, чинопочитание, пресметли­вост, ловкост, безсъвестност

Водолей

пасионарност, стремеж към творчество, търсене на близ­ки подух хора, честност, поря-дъчност

обидчивост, неудовлетворе­ност, комплексираност, шмеке-руване, скъперничество

стремеж към експерименти­ране, дружелюбие, ефектност, склонност към неформал­но лидерство, към промени, контактност, нестандартност в мисленето, способности за писателска, актьорска и поли­тическа работа

празнословие, бъбривост, не-кадърност, самохвалство, под­стрекателство

дружелюбие, общителност в съчетание със строгост, толе­рантност, развито чувство за собствено достойнство и ува­жение към другите, критич­ност (Вл. Соловьов, А. Чехов)

анархизъм, тотално отрица­ние, склонност към разруше­ние, скептицизъм и цинизъм

чувствителност, надареност, идеализъм, творчество, меч-тателност, общителност, сър­дечност, развито чувство за собствено достойнство (Фр. Шуберт, Я. Менделсон, В. Мо­царт, Ч. Дикенс, В. Жуковски)

непридирчивост към връзки­те, мързел